Folgoso do Courel

Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO 2018-2019

23 de Mayo de 2018 a las 08:00
Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO 2018-2019

Aberta a 1ª fase de presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso 2018-2019: do 16 de maio ao 14 de xuño de 2018.

Solicitantes:

Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

 • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
 • Ser pensionista de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
 • Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
 • Deberán valerse por si mesmos e non  padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Poderán participar o cónxuxe ou parella de feito sen necesidade de que éstos reúnan os requisitos de idade ou pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, que teña un grao igual ou superior ao 45%, sempre que a viaxe a realice cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado correspondente da solicitude cos datos do fillo/a e achegar fotocopia do certificado de discapacidade.

Modalidades:

 • Zona Costeira Peninsular: estadías en zonas de Costa Peninsular de 15, 10 e 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana e Cataluña.
 • Zona Costeira Insular: estadías de 15,10 e 8 días en zonas de Costa Insular (Canarias e Illes Balears).
 • Turismo de Interior, coas seguintes actividades: con estancias desde 7 ata 3 días, cos seguintes tipos de viaxes:
  • Circuitos Culturais.
  • Turismo de Natureza.
  • Viaxes a Capitais de Provincia.
  • Viaxes ás cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

Servizos incluídos:

 • Viaxe ida e volta desde a súa capital de provincia ata o hotel de destino e regreso, agás para a modalidade de viaxes sen transporte e viaxes a capitais de provincia.
 • Aloxamento en réxime de pensión completa en habitación dobre a compartir en hoteis seleccionados polo IMSERSO. Contémplase o aloxamento en habitación individual, que terá un suplemento no prezo e estará suxeito a dispoñibilidade de prazas.
 • Servizo médico, complementario ao da Seguridade Social, no propio hotel.
 • Programa de animación
 • Póliza colectiva de seguros

Nas viaxes Culturais e Turismo de Natureza, dadas as súas especiais características non se inclúen os servizos médicos e programa de animación.

As viaxes a capitais de provincia serán en réxime de media pensión e sen transporte.

Prezos por persoa das diferentes quendas:

A previsión de prezos para a tempada 2018/2019 é a seguinte:

  8 días (7 noites) 10 días (9 noites) 15 días (14 noites) 15 días combinados (14 noites)
Destinos T. baixa T.alta T. baixa T.alta T. baixa T. alta  
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana 171,40 € 209,61 € 219,57 € 264,36 € 318,21 €  377,14 €  
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana (sen transporte) 146,30 € 191,82 € 180,24 € 231,34 € 259,18 €   322,27 €  
Baleares 188,68 € 244,15 € 241,20 € 303,38 € 333,25 € 409,55 €  
Baleares (sen transporte) 146,30 € 191,82 € 180,24 € 231,34 €      
Canarias 324,30 € 399,89 € 569,78 604,82 € €
Canarias (sen transporte) 191,82 € 231,44 € €      
     

Circuitos culturais (7d/6n)

Circuitos culturais (6d/5n)

Circuitos culturais (5d/4n)

293,75 €

266,91 €

228,18 €

Turismo Natureza (5d/4n)

Turismo Natureza (4d/3n)

Capitais Provincia (4d/3n)

Capitais Provincia (3d/2n)

Ceuta ou Melilla (4d/3n)

262,16 €

206,52 €

113,55 €

93,93 €

237,41 €

Estes prezos inclúen o aloxamento en pensión completa e en cuarto dobre a compartir.
No caso de aloxamento en cuarto individual estes prezos teñen un incremento de 15 € por noite para os destinos de Península e Baleares, 17 € por noite para Canarias e 19 € para Turismo Interior.

As quendas de Nadal e Fin de ano teñen un suplemento de 21 €

Temporada baixa: As quendas que se inicien dentro dos días do 1 ao 17 de decembro e do 1 ao 31 de xaneiro

Temporada alta: Quendas que se inicien en datas distintas ás anteriores.

 • Viaxes Culturais: Consisten na realización de roteiros turístico-culturais en réxime de pensión completa, con servizos permanentes de guía especializado. Os circuítos desenvolveranse en zonas de marcado interese cultural do interior da península e cornixa cantábrica.
 • Turismo de natureza: Realizaranse en quendas en zonas de espazos naturais que permitan actividades recreativas e contemplativas, así como realizar un turismo activo de esforzo moderado. Cada provincia de orixe contará cun destino en Turismo de Natureza.

Solicitude de praza:

Se a pasada tempada persoa solicitante estaba acreditada para viaxar, non é necesario que cumprimente nova solicitude, xa que o Imserso dispón de todos os seus datos.
Se  accede por primeira vez ao Programa de Vacacións ou renova a súa participación tras un período inactivo, deberá formalizar a solicitude.
Recoméndase realizar a solicitude "en liña" xa que o proceso é moito máis rápido e permite estar acreditado case de maneira inmediata.
A solicitude servirá para obter a sua acreditación que lle permitirá acceder ás prazas do Programa  e incluílo na Base de Datos de Acreditados onde permanecerá de maneira permanente ata que  comunique o contrario ao IMSERSO

Unha vez procesadas todas as solicitudes recibidas no prazo sinalado, o Imserso acreditará a tantos usuarios como prazas dispoñibles existan, e procederase, en caso necesario, a aplicar a baremación correspondente, relativa a idade, ingresos e viaxes realizadas con anterioridade.
No mes de setembro de 2018 todas as persoas solicitantes recibirán unha notificación na que se lles indicará:

 1.  Data na que poden obter os billetes, con garantía de praza, debendo elixir a súa viaxe dentro das dispoñibilidades existentes.
 2.  Para aqueles que unha vez baremados non teñan garantía de praza, notificaráselles  a data a partir da cal poderán dirixirse á Axencia de Viaxes por se houbese vacantes para calquera dos destinos ou datas.

Documentación:

Suprímese a esixencia de achegar a fotocopia do DNI xunto coa solicitude, con independencia que o mesmo será exixible no momento da reserva das viaxes e ao comezo dos mesmos.

Elixirase un destino como máximo por cada unha das opcións (A e B) marcando con un 1 a opción desexada en primeiro lugar e con un 2 a segunda.

Non é necesario que a filla ou fillo con discapacidade formule solicitude independente, chegará con cumprimentar o apartado correspondente na dos seus pais.

Só é posible a unión de solicitudes entre solicitantes dunha mesma provincia de orixe, debendo ter en conta nestes casos que os destinos elixidos e a orde de prioridade deben ser exactamente iguais en ambas as solicitudes.

No caso de que o número de solicitantes sexa superior ao número de prazas do Programa o IMSERSO aplicará uns criterios de selección, tendo en conta as seguintes condicións:

 • Idade da/do solicitante (no caso de matrimonio aplicarase a media)
 • Contía da pensión.
 • Ter viaxado en tempadas anteriores.
 • Condición de familia numerosa.

Lugar de presentación:

Máis información

Prazo de presentación:

Desde o día 16 de maio de 2018 ata o 26 de febrero de 2019 distribuidos nas seguintes fases:

 • Primeira: a partir do 16 de maio ao 14 de xuño, recibirán acreditacións para os primeros días de comercialización do programa.
 • Segunda: a partir do 15 de xuño de 2018 ata o 26 de febreiro de 2019, para recibir acreditacións posteriormente.