Folgoso do Courel

Bono social eléctrico

10 de Octubre de 2017 a las 09:00
Bono social eléctrico

Normativa:

Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (BOE nº 242 do 7/10/2017)

Orde ETU/943/2017, do 6 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica. (BOE nº 243 do 9/10/2017)

Consumidor vulnerable

Terá a consideración de consumidor vulnerable a persoa física titular dun punto de subministración de electricidade na súa vivenda habitual que estea acollido ao prezo voluntario para o pequeno consumidor (PVPC) e cumpra os seguintes requisitos:

 1. Que a súa renda ou, caso de formar parte dunha unidade familiar, a renda conxunta anual da unidade familiar a que pertenza sexa igual ou inferior:
  • 1,5 veces o IPREM de 14 pagas, no caso de que non forme parte dunha unidade familiar ou non haxa ningún menor na unidade familiar;
  • 2 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa un menor na unidade familiar;
  • 2,5 veces o índice IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa dous menores na unidade familiar.
  Circunstancias especiais: os limiares de renda anteriores veranse incrementados en 0,5 veces o IPREM para as vítimas de violencia de xénero, vítimas do terrorismo e para aqueles fogares con algún membro cunha discapacidade superior ao 33%.
 2. Estar en posesión do título de familia numerosa.
 3. Que o propio consumidor e, no caso de formar parte dunha unidade familiar, todos os membros da mesma que teñan ingresos, sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social por xubilación ou incapacidade permanente, percibindo a contía mínima vixente en cada momento para as devanditas clases de pensión, e non perciban outros ingresos.

Consumidor vulnerable severo

Cando cumprindo os requisitos anteriores, o consumidor e, no seu caso, a unidade familiar á que pertenza:

 1. Teñan unha renda anual inferior ou igual ao 50% dos limiares establecidos no apartado a), incrementados no seu caso, en 0,5.
 2. Teñan unha renda anual inferior ou igual a unha vez o IPREM a 14 pagas ou dúas veces o mesmo, no caso de que se atope na situación do apartado c) ou b), respectivamente

Consumidor en risco de exclusión social

Quen reúna os requisitos para ser vulnerable severo e que sexa atendido polos servizos sociais dunha Administración autonómica ou local que financie polo menos o 50 % da factura, acreditado mediante documento expedido polos ditos servizos sociais.

A subministración a un consumidor que acreditase os requisitos anteriores e estea acollido á tarifa de último recurso (TUR) será considerado subministración de electricidade esencial.

Beneficiarios do novo bono social eléctrico

Categoría Límite de renda  Límite de consumo con bono social                              
Deconto sobre o PVP       
Prazo de corte de subministro por impago
Consumidores vulnerables        
Familias vulnerables Fam. sen menores con renda ≤ IPREM | Fam. con un menor e 2 veces o IPREM| Fam. con 2 menores e 2,5 veces o IPREM - Sen menores: 1.200  Kwh/ano - Con un menor:1.680 Kwh/ano - Con 2 menores: 2.040 Kwh/ano 25% 4 meses
Circunstancias especiais Os limiares de renda anteriores incrementaranse en 0,5 veces o IPREM para as vítimas de violencia de xénero, do terrorismo e fogares con algún membro cunha discapacidade superior ao 33%.      
Familias numerosas Sen límite 3.600 Kwh/ano 25% 2 meses
Fam. con pensións mínimas Sen límite 1.680 Kwh/ano 25% 2 meses
Consumidores vulnerables severos

- Fam. con un 50% menos de renda que as familias vulnerables.

- Fam. numerosas con rendas inferiores a 2 veces o IPREM

- Fogares de pensionistas con rendas equivalentes ao IPREM

  40%  4 meses
Consumidores en risco de exclusión social Consumidores vulnerables severos atendidos polos servizos sociais.   50% Non poderá ser suspendido.  Admón. autonómica ou local asume o 50 % da factura

Aplicación do bono social

O bono social aplicarase durante o prazo de dous anos, salvo que con anterioridade prodúzase a perda dalgunha das condicións que dan dereito á súa percepción. Será prorrogable si se solicita a renovación con unha antelación mínima de quince días hábiles da finalización do prazo dos dous anos.

O bono social non poderá renovarse se para a comprobación dos requisitos non existe o consentimento expreso do interesado ou dos membros que compoñen a súa unidade familiar,ou se este consentimento foi retirado.

No caso das familias numerosas perceptoras do bono social, a aplicación do bono social estenderase ao período en que se atope vixente o correspondente título de familia numerosa.

No caso de que antes do prazo de dous anos, ou antes de que finalice o período de vixencia do título de familia numerosa, se produza a perda dalgunha das condicións que dan dereito á percepción do bono social, este deixará de ser aplicado desde o día en que se materialice a perda da condición.

Obriga de actualización de datos

O consumidor acollido ao bono social ou, no seu caso, a Administración autonómica ou local cuxos servizos sociais estean a atender ao consumidor en risco de exclusión social, estarán obrigados a comunicar ao comercializador de referencia calquera cambio que supoña a perda da condición de consumidor vulnerable ou, no seu caso, de vulnerable severo, no prazo máximo dun mes desde que se producise.

Non suspensión da subministración de electricidade ao consumidor en risco de exclusión social

A subministración de electricidade do consumidor que teña a condición de vulnerable severo acollido á TUR e que estea a ser atendido  polos servizos sociais dunha Administración autonómica ou local, non poderá ser suspendido cando a dita administración asuma polo menos o 50 por cento do importe da súa factura a PVPC previo á aplicación do desconto por bono social, e o pago sexa efectuado e acreditado mediante o correspondente certificado ante o comercializador de referencia no prazo de cinco meses desde a emisión da factura.

Documentación

Solicitude, acompañada da seguinte documentación

 • Fotocopia do NIF ou NIE do titular do punto de subministración ou, no seu caso, de todos os membros da unidade familiar.
 • Certificado de empadroamento en vigor, individual ou conxunto, do titular de punto de subministración ou de todos os membros da unidade familiar.
 • No caso das unidades familiares, libro de familia ou, no seu caso, certificación da folla individual do Rexistro Civil.
 • No caso de familias numerosas, copia do título de familia numerosa en vigor.
 • No caso de que aplique algunha das circunstancias especiais, certificado ou documento acreditativo expedido polos servizos sociais.
 • No caso de que o titular ou todos os membros da unidade familiar sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social por xubilación ou incapacidade permanente que cobren a pensión mínima vixente en cada momento para as devanditas clases de pensión, certificado da Seguridade Social relativo ao titular ou a todos eles.

Acreditación das circunstancias especiais

O certificado ou documento acreditativo emitido polos servizos sociais do órgano competente ou o órgano que designe a Comunidade Autónoma poderá seguir o modelo do anexo II.

Para a súa expedición, o solicitante deberá achegar aos servizos sociais a documentación seguinte:

 1. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 % achegarase certificado do grao de discapacidade expedido pola Comunidades Autónoma ou, se é o caso, polo IMSERSO.
 2. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña a condición de vítima de violencia de xénero (VVX), achegarase un dos documentos seguintes: Sentenza definitiva e firme que condene á persoa agresora; resolución xudicial pola que conclúe o procedemento penal da que se deduza que a persoa solicitante foi VVX; orde de protección vixente, ou Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a persoa solicitante é VVX ata tanto se dite a orde de protección; resolución xudicial que houber acordado medidas cautelares penais, sempre que estas estean en vigor; certificación ou informe dos servizos sociais da Administración Pública autonómica ou local; certificado emitido por unha institución pública competente no que conste que a persoa interesada está a ser atendida dentro dun programa de atención ás vítimas, subvencionado por unha Administración Pública concreta.
 3. No caso de que o solicitante ou algún dos membros da unidade familiar teña a condición de vítima de terrorismo, achegarase resolución emitida conforme á Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo polo Ministerio do Interior.

A concorrencia das referidas circunstancias especiais debe acreditarse tanto na solicitude como na renovación do bono social, mediante a presentación do certificado ou outro documento acreditativo válido.

Lugar de presentación

A solicitude do bono social poderá realizarse a través dos seguintes medios, acompañada da documentación acreditativa:

 1. Por teléfono, a través do número dispoñible na páxina web do comercializador de referencia (COR). Este número será publicado tamén na páxina web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.Neste caso, o consumidor deberá remitir a información xustificativa posteriormente por algún dos medios recolleitos neste apartado.
 2. Nas oficinas do COR, cando estas existan.
 3. Por fax ou a través da dirección de correo electrónico que comunique o COR na súa páxina web e na súa factura.
 4. Por correo postal na dirección que comunique o COR na súa páxina web e na súa factura.
 5. A través da páxina web do comercializador de referencia.
 6. Nos servizos sociais comunitarios de referencia.

Consumidores acollidos ao bono social á entrada en vigor da orde

Os consumidores de enerxía eléctrica que, á data de entrada en vigor a orde (10/10/2017) sexan beneficiarios do bono social, dispoñerán do prazo de seis meses (ata o 10/3/2018) para acreditar a condición de consumidor vulnerable. De non facelo no dito prazo, o bono social deixará de aplicarse a partir da primeira factura emitida, ou ben na factura inmediatamente posterior.

Durante este período transitorio o comercializador non poderá levar a cabo refacturacións por incorrecta aplicación dos límites de enerxía fornecida previstos no anexo I, das que resulte un prexuízo económico para o consumidor.

Os consumidores de enerxía eléctrica que, á data do 10/10/2017, sexan beneficiarios do bono social, e estivesen inmersos nun procedemento de suspensión de subministración de electricidade por falta de pagamento, verán ampliado o prazo para a suspensión da subministración a 4 meses desde que se lles requiriu fehacientemente o ingreso, sen que o mesmo se fixera efectivo.