Folgoso do Courel

Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

NOVAS 11 de Enero de 2019 a las 10:00
Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando.

Comunicación do dano

1. Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque no caso de gando en réxime intensivo e nas setenta e dous horas no caso de gando en réxime semi-extensivo ou extensivo, as persoas propietarias das reses deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, en que se lles facilitará unha chave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é das 8.00 ás 20.00 horas, de luns a venres, e das 8.00 ás 17.30 horas os sábados.

Para os danos constatados entre as 17.30 horas dos sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do ataque realizarase nas vinte e catro horas seguintes contados desde as 20.00 horas do domingo.

Os animais mortos non poderán ser manipulados para non obstaculizar o labor investigador dos/das axentes que se despracen ao lugar para valorar os feitos e elaborar a correspondente acta. Para isto tomaranse as medidas oportunas para evitar, no posible, a alteración do escenario do acto de predación, evitando en todo caso o seu traslado do lugar dos feitos.

Os animais feridos poderán ser atendidos por persoal veterinario coa menor manipulación posible co obxecto de non entorpecer o labor investigador.

2. A partir do 1 de outubro de 2019 poderán realizarse comunicacións por danos de lobo de acordo co establecido nos parágrafos anteriores, quedando condicionada a concesión de axudas a unha nova convocatoria no ano 2020.

 

A quen vai dirixido?

1. Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando que se especifica no anexo I e que fora afectado por ataques de lobos dentro da comunidade autónoma.

2. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias das axudas previstas nesta orde nas que se produza algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou as persoas beneficiarias propietarias de gando vacún leiteiro naqueles casos en que se poida demostrar unha clara neglixencia na protección dos animais contra os ataques do lobo, agás no caso de gando vacún leiteiro que por prescrición facultativa veterinaria deban permanecer fóra das instalacións gandeiras e que, téndose adoptado as adecuadas medidas de protección, sexan afectados por ataques de lobo.

 

Requisitos

1. O gando danado polo que se solicita a axuda deberá cumprir cos seguintes requisitos:

a) Pertencer a unha persoa física ou xurídica titular dunha explotación gandeira inscrita na sección correspondente segundo o tipo de gando no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia.

b) O gando bovino, ovino e cabrún deberá cumprir cos requisitos sanitarios establecidos nos programas de control, vixilancia e erradicación de enfermidades que poden afectar as especies gandeiras de acordo coa normativa aplicable para o efecto.

No caso do gando porcino, deberá pertencer á raza celta e cumprir cos requisitos sanitarios establecidos no Real decreto 599/2011, do 29 de abril, polo que se establecen as bases do Plan de vixilancia sanitaria do gando porcino, e no Real decreto 360/2009, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases do programa coordinado de loita, control e erradicación da enfermidade de Aujeszky.

c) Estar identificado de acordo coa normativa aplicable para o efecto e, no caso de gando porcino de raza celta, deberán estar identificados individualmente e estar inscritos no Libro xenealóxico da raza.

2. As persoas beneficiarias deberán cumprir coas obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e non estar incursas en ningunha das circunstancias previstas no seu artigo 10.

 

A onde acudir

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Lugo

Servizo de Conservación da Natureza de Lugo

Ronda da Muralla, 70

27071  Lugo  (Lugo)

Teléfono: 982294393 / 982294894

Fax: 988294539

 

Prazo

Prazo de presentación 22/12/2018 - 18/11/2019

 

Enlace a sede electrónica da Xunta de Galicia

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT809B