Folgoso do Courel

ANUNCIO LISTA ADMITIDOS, DÍA EXAME E NOMEAMENTO TRIBUNAL

EMPREGO 13 de Abril de 2018 a las 15:00

Por Resolución da Alcaldía de data 13 de abril de 2018 adoptouse o seguinte acordo:

 

“Visto que con por Decreto da Alcaldía nº 60 de data 3 de abril de 2018 se acordou convocar o proceso selectivo para a contratación de catro auxiliares de axuda no fogar, dúas a xornada completa (100 % da xornada, 8 horas) e dúas a xornada parcial (75% da xornada, 6 horas) para o servizo de axuda no fogar cofinanciado pola Deputación Provincial no marco do Plan Provincial Único de Cooperación e pola Xunta de Galicia e a creación dunha bolsa de emprego para a contratación temporal de auxiliares de axuda no fogar.

Visto que a referida convocatoria se publicou no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello  e no  Boletín Oficial da Provincia nº 78 do 6 de abril de 2018, dándose un prazo de sete días naturais para a presentación de solicitudes, de conformidade coa base cuarta das Bases que rexen a presente convocatoria, RESOLVO:

 

1º.- Aprobar a listaxe provisional de admitidos e excluídos para selección de de catro auxiliares de axuda no fogar, dúas a xornada completa (100 % da xornada, 8 horas) e dúas a xornada parcial (75% da xornada, 6 horas) para o servizo de axuda no fogar cofinanciado pola Deputación Provincial no marco do Plan Provincial Único de Cooperación e pola Xunta de Galicia e a creación dunha bolsa de emprego para a contratación temporal de auxiliares de axuda no fogardo Concello de Folgoso do Courel:

           

ADMITIDOS

Nome                                                                                                                                                      DNI        

MARÍA SALOMÉ MÉNDEZ FERNÁNDEZ                                                                                76618256-N

VERÓNICA SACO LÓPEZ                                                                                                       76623523-N

JAVIER MONTES VIÑOLO                                                                                                      75248553-M

PAULA CARRERA SOTELINO                                                                                                77008946-R

DOLORES COUSO FERNÁNDEZ                                                                                           36119244-K

SILVIA PRIETO FUENTES                                                                                                       76715036-P

AZUCENA GARCIA PIÑAN                                                                                                      09810995-T

AMELIA VILA ARIAS                                                                                                                34253784-E

 

EXCLUÍDOS

Nome                                                                                            DNI                                           MOTIVO    

Ningún

               

2º.- Conceder un prazo de (2) dous días naturais contados a partir da publicación desta Resolución no Taboleiro de Anuncios do Concello para posibles reclamacións á listaxe provisional de admitidos e excluídos, de non producirse reclamacións entenderase definitiva sen necesidade de novo acordo.

 

3º.- O exame correspondente ao proceso selectivo previsto na base sexta terá lugar o mércores 18 de abril de 2018 a partir das 10:30 horas no Salón de Plenos do Concello. Os aspirantes deberán ir provistos de D.N.I.

 

4º.- Nomear como membros do Tribunal de Selección para a valoración de méritos e realización do exame e entrevista aos seguintes:

Presidente.-Laura Estrada Pérez, traballadora social do Concello da Pobra de Brollón

Vogais:

Isabel Sánchez Fernández, traballadora social do Hospital Comarcal de Monforte

Ramón Vila Anca, funcionario do Concello de Quiroga

Isidoro Nogueira Panero, funcionario do Concello de Quiroga

Secretario: Leticia Rodríguez Díaz, Secretaria-Interventora do Concello de Folgoso do Courel

5º.- Publicar a presente Resolución no Taboleiro de Edictos e na sede electrónica do Concello.”